Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε» που τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 επ. του Ν. 4307/2014
Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 963/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χρ. Λαδά αριθμός 3, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 269401000, πρώην αριθμός ΜΑΕ 1410/06/Β/86/40 και ΑΦΜ 094028358, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, τέθηκε σε καθεστώς έκτακτης ειδικής διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 68 επ. του Ν. 4307/2014.
Η σύμπραξη του ειδικού διαχειριστή που διορίστηκε με την ως άνω απόφαση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης του ενεργητικού της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας, σε εκτέλεση των υπ’ αριθμών 2026/2017 και 2030/2017 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Tους πιστωτές της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.», σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του Ν. 4307/2014, όπως εντός (1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, καταθέσουν τις αναγγελίες των απαιτήσεών τους (εις διπλούν), στα γραφεία του μέλους της σύμπραξης του ειδικού διαχειριστή, ήτοι στα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Ανδρέας Αγγελίδης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία», επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αριθμός 100 (4ος όροφος), Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 09:00 – 17:00
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2017
Για τη σύμπραξη του ειδικού διαχειριστή

Ανδρέας Αγγελίδης - Μαριλένα Μπουζούρα